ROF

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL DIRECŢIEI DE DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE

 CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE


Forma juridică şi subordonarea

 Art. 1. (1) Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte – BIHOR, denumită în continuare Direcţia, s-a înfiinţat prin Hotărârea nr. 22/10.03.2010 a Consiliului Judeţean Bihor, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.

(2) Direcţia este serviciu public de interes judeţean, cu personalitate juridică proprie, susţinută financiar și aflată în subordinea directă a Consiliului Judeţean Bihor.

Sediul

Art. 2. Direcţia are sediul în Parcul Traian Nr. 5, Mun. Oradea, jud. Bihor, România.

 CAPITOLUL II
COMPETENŢA

Scopul şi obiectivele

 Art. 3. (1) Scopul Direcţiei este de a contribui prin activităţi şi acţiuni specifice la dezvoltarea economico-socială şi protejarea patrimoniului cultural al judeţului Bihor şi a comunităţilor judeţului.

(2) Obiectivele Direcţiei sunt următoarele:

 1. Iniţierea de programe, proiecte și activităţi care să asigure în primul rând soluţionarea unor probleme economico-sociale la nivel local, micro-regional, respectiv regional, al comunităților din aria administrativă a judeţului Bihor;
 2. Coordonarea și sprijinirea procesului de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare ale comunităţilor locale, conform planurilor de dezvoltare locală elaborate şi aprobate;
 3. Sprijinirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice, prin oferirea de asistență, consultanță și informaţii în diverse domenii, în scopul dezvoltării acestora;
 4. Stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin în judeţ;
 5. Promovarea oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel judeţean, precum şi identificarea unor surse de finanţare interne şi externe pentru aceste activităţi;
 6. Stimularea creării şi implementării mecanismelor de parteneriat public – privat (de exemplu proiecte de tip LEADER);
 7. Elaborarea şi coordonarea programelor şi proiectelor de protecţie, revitalizare şi punere în valoare a monumentelor, aflate în domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Bihor;
 8. Stabilirea strategiilor şi finanţarea sau cofinanţarea programelor şi publicaţiilor pentru animarea culturală şi stimularea interesului public faţă de monumentele istorice;
 9. Realizarea materialelor de promovare a monumentelor, a obiectelor de artă, a ansamblurilor, a siturilor arheologice sau de orice altă natură existente în judeţul Bihor;
 10. Asigurarea activității și a realizării indicatorilor de monitorizare în perioada de susținere a proiectului ”Rețea media transfrontalieră pentru canale de comunicare eficientă” prin Compartimentul Agenția de Știri;
 11. Pe baza bugetului aprobat susține proiectele comunităților locale, ONG-urilor și altor entități legal constituite, conform Legii 350/2005. Domeniile de activitate care pot fi finanțate de către Direcție prin acordarea unor finanțări nerambursabile în condițiile Legii 350/2005 sunt:
  • CULTURĂ ŞI TINERET;
  • SOCIAL;
  • SPORT;
  • REDUCEREA VULNERABILITĂŢILOR LA CORUPŢIE.
 12. Sprijinirea activităţilor din domeniile cultură, social, tineret și sport prin acordarea celor interesați de asistență, consultanță și informaţii, în aceste domenii, precum și prin realizarea unor studii pentru identificarea nevoilor legate de aceste domenii de activitate la nivelul comunităților din județul Bihor.

Colaborarea, cooperarea şi asocierea

Art. 4. (1) Direcţia colaborează şi cooperează cu autorităţi ale administraţiei publice locale, regionale, naţionale şi transfrontaliere, instituţii şi servicii publice, agenţi economici, organisme neguvernamentale şi persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate interesate în domeniul său de activitate.

(2) Direcţia poate coopera cu agenţi economici, organisme şi instituţii din ţară şi străinătate în vederea realizării scopului şi obiectivelor prevăzute în regulament.

(3) Direcţia se poate asocia și / sau deveni membru al asociaţiilor sau organizaţiilor de profil naţionale și internaţionale ce au obiective și scopuri comune conform regulamentului, cu aprobarea Consiliului Judeţean Bihor.

(4) Direcţia, cu acordul prealabil al Consiliului Județean Bihor, poate participa ca și membru fondator la înfiinţarea unor asociaţii sau fundații, în condițiile O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării scopului şi obiectivelor stabilite prin prezentul Regulament.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA DIRECŢIEI

Colegiul director

 Art. 5. Colegiul director este organul colectiv de conducere al Direcţiei.

Art. 6. Colegiul director este format din 1 preşedinte şi 4 membrii, numiţi şi revocați prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Bihor.

Art. 7. (1). Colegiul director se întruneşte cel puţin semestrial în şedinţe ordinare sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea directorului Direcţiei.

(2). Convocarea se face cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei ordinare şi cu cel puţin 48 de ore înaintea şedinţei extraordinare. Convocarea se face în scris, prin fax sau telefon, precizându-se ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor.

(3). Odată cu aducerea la cunoștința membrilor Colegiului Director a datelor privind convocarea în ședință, Direcția are obligația de a pune la dispoziția acestora și de a le trimite materialele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 8. (1) Şedinţele sunt legal constituite în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor colegiului director.

(2) Şedinţele sunt conduse de preşedinte.

Art. 9. (1).Colegiul director adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor membrilor colegiului. Discuţiile purtate, deliberările şi hotărârile adoptate se consemnează în procesul verbal de şedinţă şi se semnează de către membrii colegiului prezenţi la şedinţă. În situaţia în care se adoptă hotărâri separate se semnează de către preşedinte.

(2). Membri colegiului director care au un interes personal în problemele abordate în şedinţă nu pot participa la deliberare şi la vot.

(3) Directorul Direcţiei este invitat la şedinţele Colegiului director, fără drept de vot.

(4) Secretariatul şedinţelor Colegiului director se asigură de către personalul Direcţiei.

Art. 10. Colegiul director are următoarele atribuţii:

 1. Aprobă programul anual al activităţilor Direcţiei;
 2. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei şi execuţia exerciţiului financiar;
 3. Avizează organigrama, statul de funcții şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei;
 4. Aprobă regulamentul de ordine interioară al Direcţiei;
 5. Urmăreşte realizarea scopului şi obiectivelor regulamentului şi analizează rapoartele solicitate directorului privind activitatea Direcţiei;
 6. Cu acordul Consiliului Judeţean Bihor aprobă cooperarea cu agenţi economici, organisme şi instituţii din ţară şi străinătate în vederea realizării scopului şi obiectivelor Direcției;
 7. Stabilește prioritățile programului anual de finanțări nerambursabile al Direcției;
 8. Întocmește și aprobă Regulamentul anual privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte (DDIP);

Directorul Direcţiei

Art. 11. Conducerea executivă a Direcţiei este asigurată de către director. Directorul reprezintă Direcţia în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele juridice şi fizice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.

Art. 12. (1) Directorul are următoarele atribuţii:

 1. Asigură executarea hotărârilor Colegiului director;
 2. Îndeplineşte rolul de ordonator terţiar de credite, în condiţiile legii;
 3. Propune Colegiului director programul anual al activităţilor Direcţiei;
 4. Prezintă spre avizare Colegiului director proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi execuţia exerciţiului financiar al anului precedent;
 5. Coordonează activitatea personalului Direcţiei, îi numeşte şi eliberează din funcţie şi aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile şi cu respectarea legii;
 6. Propune spre avizare Colegiului director regulamentul de ordine interioară al Direcţiei;
 7. Prezintă Colegiului director rapoarte privind activitatea Direcţiei;
 8. Propune spre avizare Colegiului director organigrama, statul de funcții şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcției;
 9. Gestionează mijloacele materiale şi financiare în limita bugetului aprobat;
 10. Organizează secretariatul şedinţelor Colegiului director şi participă la şedinţele acestuia, fără drept de vot.
 11. Îndeplineşte şi alte atribuţii sau sarcini stabilite prin hotărâri de către Colegiul director şi Consiliului Judeţean Bihor.

(2). În cazul absenţei temporare a directorului, atribuţiile aferente funcţiei se vor exercita de către directorul adjunct.

Art. 13. În exercitarea atribuţiilor stabilite, directorul emite dispoziţii.

Directorul adjunct

 Art. 14. Directorul adjunct este direct subordonat directorului, şi îndeplineşte atribuţii stabilite de acesta prin fișa postului.

Art. 15. Directorul adjunct are următoarele atribuţii:

 1. În cazul absenţei temporare a directorului , îndeplineşte atribuţiile aferente funcţiei de director;
 2. Coordonează în mod direct activitatea tuturor structurilor: Biroul Agenția Valea Ierului, Biroul Agenția Țara Beiușului, Compartimentul Evaluare, Selecție și Contractare, Compartimentul Monitorizare și Verificare Contracte de Finanțare, Compartimentul Juridic și Relații Publice, Compartimentul Contabilitate și Serviciul Agenție de Știri;
 3. Semnează toate actele Direcției împreună cu directorul;
 4. Coordonează activităţile privind identificarea şi valorificarea domeniilor potenţiale de cooperare şi dezvoltare.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ŞI PERSONALUL DIRECŢIEI

Art. 16. Direcţia este organizată în baza organigramei şi a statului de funcţii aprobate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Bihor, având următoarele structuri:

 • Biroul Agenția Valea Ierului;
 • Biroul Agenția Țara Beiușului;
 • Compartimentul Juridic şi Relaţii Publice;
 • Compartimentul Contabilitate;
 • Compartiment Evaluare, Selecție și Contractare;
 • Compartiment Monitorizare și Verificare Contracte de Finanțare;
 • Serviciul Agenţie de Ştiri.

Art. 17. Atribuţiile Biroului Agenția Valea Ierului:

 • Identifică oportunităţi de investiţii şi de afaceri pentru instituţiile şi firmele din microregiunea Valea Ierului;
 • Sprijină găsirea unor noi căi de cooperare transfrontalieră între comunităţile din microregiunea Valea Ierului;
 • Informează, instruieşte, oferă asistență şi consultanță comunităţilor din microregiunea Valea Ierului;
 • Organizează conferinţe, seminarii, târguri şi întâlniri care să asigure difuzarea de informaţii şi materiale informative specifice cooperării;
 • Realizează materiale de promovare a monumentelor, a obiectelor de artă, a ansamblurilor, a siturilor arheologice sau de orice altă natură din microregiunea Valea Ierului;
 • Sprijină procesul de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare ale comunităţilor locale din microregiunea Valea Ierului;
 • Stimulează crearea şi implementarea mecanismelor de parteneriate în microregiunea Valea Ierului.

 Art. 18. Atribuţiile Biroului Agenția Țara Beiușului:

 • Identifică oportunităţi de investiţii şi de afaceri pentru instituţiile şi firmele din microregiunea Țara Beiușului;
 • Sprijină găsirea unor noi căi de cooperare transfrontalieră între comunităţile din microregiunea Țara Beiușului;
 • Informează, instruieşte, oferă asistență şi consultanță comunităţilor din microregiunea Țara Beiușului;
 • Organizează conferinţe, seminarii, târguri şi întâlniri care să asigure difuzarea de informaţii şi materiale informative specifice cooperării;
 • Realizează materiale de promovare a monumentelor, a obiectelor de artă, a ansamblurilor, a siturilor arheologice sau de orice altă natură din microregiunea Țara Beiușului;
 • Sprijină procesul de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare ale comunităţilor locale din microregiunea Țara Beiușului;
 • Stimulează crearea şi implementarea mecanismelor de parteneriate în microregiunea Țara Beiușului.

 Art. 19. Atribuţiile Compartimentului Juridic şi Relaţii Publice:

 • Avizează documentele cu caracter juridic întocmite la nivelul instituției, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Reprezintă instituţia, pe baza delegaţiei date de directorul unităţii, şi apără drepturile acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte entități fizice sau juridice, de drept public sau privat;
 • Elaborează şi prezintă conducerii unităţii, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor în care este implicată Direcția;
 • Redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele aflate pe rolul instanțelor în care Direcția este parte;
 • Întocmeşte orice alte acte procedurale legate necesare apărării intereselor Direcției;
 • Operează mijloacele de comunicare inter-instituţionale, şi asigură relaţiile publice ale instituţiei.

Art. 20. Atribuţiile Compartimentului Contabilitate:

 • Conduce contabilitatea propriilor operaţiuni financiare, în conformitate cu reglementările legale;
 • Întocmeşte statele de plată lunare privind salariile personalului instituţiei;
 • Întocmeşte documentaţia pentru activitățile din domeniul resurselor umane;
 • Administrează activele instituţiei;
 • Îndeplinește alte atribuţii legate de domeniul de activitate propriu, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Art. 21. Atribuţiile Compartimentului Evaluare, Selecție și Contractare:

 • Pe baza bugetului aprobat susţine proiectele comunităţilor locale, ONG-urilor şi altor entităţi legal constituite, conform Legii 350/2005;
 • Evaluează din punct de vedere al conformității și propune spre selecție proiectele comunităţilor locale, ONG-urilor şi altor entităţi legal constituite, conform Legii 350/2005;
 • Întocmește documentația de contractare pentru proiectele selectate de către comisia de evaluare pentru a fi finanțate;
 • Realizează studii pentru identificarea nevoilor de dezvoltare la nivelul comunităților din județul Bihor;
 • Sprijină şi desfăşoară activităţi de „fund-raising“ pentru finanţarea/cofinanţarea unor lucrări şi obiective de interes public local sau judeţean.

Art. 22. Atribuţiile Compartimentului Monitorizare și Verificare Contracte de Finanțare:

 • Monitorizează implementarea proiectelor și a îndeplinirii de către beneficiar a obligațiilor asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă, atât prin verificarea documentației scrise, cât și prin deplasarea în teren;
 • Verifică documentația de raportare și semnalează eventualele neconcordanțe;
 • Avizează pentru plată documentele întocmite de către beneficiar în cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă, conform Legii 350/2005;
 • Sprijină activitatea comunităților locale din domeniile cultură, social, tineret și sport prin oferirea de asistență, consultanță și informaţii.

 Art. 23. (1) Serviciul Agenție de Știri este subordonat Directorului Direcției, și este coordonat de un șef serviciu.

  (2) Atribuţiile Serviciul Agenţie de Ştiri:

 • Asigură realizarea indicatorilor de monitorizare în perioada de susținere a proiectului ”Rețea media transfrontalieră pentru canale de comunicare eficientă”;
 • Colaborează cu entităţile interesate în vederea difuzării de informaţii de interes public;
 • Realizează reportaje şi anchete jurnalistice de interes euroregional;
 • Menţine actualizate informaţiile prezentate pe pagina de internet proprie.

 Angajarea şi salarizarea personalului

Art. 24. (1) Personalul Direcţiei se angajează prin concurs, încheindu-se contract de muncă pe perioadă nedeterminată. În anumite situaţii contractul de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, conform prevederilor legale.

(2) Pentru executarea unor servicii, proiecte, studii şi lucrări pot fi angajate persoane pe perioadă determinată, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 25. Salarizarea personalului angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, se face conform legislaţiei în vigoare, în limita fondului de salarii prevăzut în bugetul Direcției, așa cum este el aprobat de către Consiliul Judeţean Bihor.

Confidenţialitatea informaţiilor

 Art. 26. Membrii Colegiului director, salariaţii precum şi colaboratorii Direcţiei au obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor obţinute în cursul îndeplinirii sarcinilor.

Art. 27. Încălcarea prevederilor art. 26 atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă sau penală a persoanei vinovate.

CAPITOLUL V

PATRIMONIUL ŞI RESURSELE FINANCIARE

 Patrimoniul
Art. 28. Patrimoniul Direcţiei este constituit din mijloace fixe, obiecte de inventar şi mijloace băneşti.

Venituri
Art. 29. Veniturile Direcţiei se constituie, în principal, din:

 1. venituri realizate din efectuarea de lucrări de specialitate, prestări de servicii şi alte activităţi specifice pentru terţe persoane juridice sau fizice;
 2. venituri realizate din participarea Direcției sau a partenerilor acesteia la proiecte finanțate prin programe de finanţări nerambursabile;
 3. transferuri din bugetul local al Județului Bihor;
 4. donaţii, sponsorizări;
 5. alte venituri obţinute în condiţii legale.

Contabilitatea

Art. 30. (1). Direcţia are cont propriu, organizează şi conduce contabilitatea propriilor operaţiuni financiare în conformitate cu reglementările legale.

(2). Exerciţiul anului financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE

Art. 31. (1) Modificarea şi completarea prevederilor regulamentului se face, ori de câte ori se impune, cu aprobarea Consiliului Judeţean Bihor la propunerea Colegiului director al Direcţiei.

(2) Litigiile Direcţiei cu persoane juridice sau fizice se soluţionează, după caz, pe cale amiabilă, prin arbitraj comercial sau de instanţele judecătoreşti competente, potrivit dreptului comun.

(3) Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile legale în vigoare, după caz.